Przejdź do treści

XXXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw

Data wydarzenia

XXXVII Sesja Rady Miasta odbyła się 29.06.2018 w Sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miasta - Janusz Rzepka. Radni przyjęli skorygowany porządek posiedzenia oraz protokół poprzedniej sesji. W dalszej części obrad Przewodniczący Rady Miasta przedstawił informacje o działaniach podejmowanych między sesjami, a później informację o własnych działaniach przedstawiła Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Miasta. Następnie radni przystąpili do zgłaszania interpelacji i zapytań.

Jako pierwszy zabrał głos Wiceprzewodniczący Rady Miasta - Marcin Wilkołazki. Interpelował w sprawie dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej nr 4, którego pełny zakres funkcji jest płatny. Odpowiedzi udzielił kierownik Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji - Paweł Pastuszak informując, że w przetargu nieograniczonym wyłoniony będzie wykonawca ujednoliconego programu dla szkół. Następnie złożył zapytanie czy zgodne z prawem jest to, że zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych są płatne. Prosił o odpowiedź na piśmie. Pytał także o plany pani Burmistrz dotyczące zatrudnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5. Sekretarz Miasta - Krzysztof Gałan oznajmił, że zgłosił się jeden kandydat, który nie spełniał warunków formalnych, oraz że zgodnie z prawem oświatowym w tej sytuacji Pani Burmistrz sama powołuje dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną oraz Kuratorium Oświaty na okres 5 lat. Radny Wilkołazki pytał również, czy miasto czuwa nad dotrzymaniem terminu otrzymania dotacji na przebudowę boiska przy osiedlu Chmielna 1. Kierownik Pastuszak udzielił odpowiedzi, że na rozliczenie dofinansowania jest czas do kwietnia 2020 roku. Poinformował, że żaden wykonawca nie zgłosił się w pierwszym przetargu, zatem ogłoszono kolejny. Wiceprzewodniczący dodał na koniec, że mieszkańcy skarżą się na firmę, która wykonała kanalizację przy ulicy Stokowej, Niesieckiego itd. zarzucając, że ta nie posprzątała po sobie po zakończonej budowie. Andrzej Kmicic zaznaczył, że przy głębokich wykopach mogą wystąpić tąpnięcia, więc trzeba zgłaszać pisemnie ewentualne usterki, a PGK usunie je w ramach gwarancji.

Radny Grzegorz Brodzik zadał pytanie dotyczące terminowej realizacji inwestycji miejskich na rok 2018. Złożył także zapytanie na temat dalszych kroków w realizacji programu „Mieszkanie plus”. Zastępca Burmistrza – Edward Kawęcki odpowiedział, że trwają poszukiwania działek pod budowę wielorodzinną, niestety tereny Miasta Krasnystaw są nastawione na zabudowę jednorodzinną. Radny pytał również o stan przygotowań do „Chmielaków 2018”, stwierdzając, że na terenie miasta brakuje reklam imprezy. Sekretarz odpowiedział, że wszystko idzie zgodnie z planem, a impreza odbędzie się w terminie (17 – 19 sierpnia 2018).

Następnie Monika Podolak interpelowała w sprawie nowej nakładki asfaltowej na ulicy Kwiatowej. Uzyskała odpowiedź od Zastępcy Burmistrza, że na razie nie ma funduszy i należy poczekać na pieniądze z oszczędności w przetargach. Radna Podolak w imieniu mieszkańców wyraziła także prośbę, by oczyścić zatoczki przy ulicy Witosa.

Ewa Kwiecień złożyła zapytanie, na jakim etapie jest rewitalizacja Zaułka Nadrzecznego. Kierownik Rozwoju Miasta i Inwestycji odpowiedział, że Miasto oczekuje na decyzję w sprawie dofinansowania zadania przez Urząd Marszałkowski. Informacja ta  Radna zwróciła także uwagę na ubytki w bylinach na Rynku Miejskim. Kierownik Wydziału Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska – Ewa Filip odpowiedziała, że już uzupełniono braki.

Stanisław Dębski interpelował w sprawie nakładki asfaltowej na ulicy Stokowej. Kierownik Filip odpowiedziała, że na ten rok nie było to ujęte w budżecie. Zapytał również, czy Urząd Miasta odebrał od PGK stan dróg po wykonanej kanalizacji, gdyż miał co nich pewne obiekcje. Andrzej Kmicic zobowiązał się to sprawdzić i jeśli uwagi są zasadne, usunąć defekty. Radny Dębski chciał również dowiedzieć się, czy PGK nie może podjąć się budowy przyłączy kanalizacji. Prezes Kmicic udzielił odpowiedzi, że spółka PGK nie ma takich technicznych możliwości.

Zbigniew Banaszkiewicz poruszył kwestię chodnika przy ulicy Sobieskiego i Sienkiewicza, twierdząc, że jest on za wąski. Odpowiedzi udzielił kierownik Pastuszak, wyjaśniając, że chodnik jest wąski, gdyż w planach był on tylko zabezpieczeniem dojścia do kościoła. Fakt ten wynika również z ograniczeń terenu prywatnego. Radny Banaszkiewicz zapytał także o termin zamontowania windy w Przedszkolu nr 6, w którym funkcjonują grupy integracyjne. Radny usłyszał w odpowiedzi, że nie ma takiej potrzeby, gdyż dzieci uczące się we wskazanych grupach, nie wykazują dużej dysfunkcji ruchowej. Natomiast gdy zdarza się taka sytuacja, dzieci są kierowane do oddziału znajdującego się na dole.

asasaNastępnie interpelacje zgłosił Andrzej Dulniak. Pytał, kiedy zostaną podjęte prace w zakresie remontu ulic Borowa – Kłosowskiego. Otrzymał odpowiedź, że Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ogłosił przetarg 20 czerwca. Radny złożył także szereg skarg dotyczących wykonania placu zabaw na Rońsku m.in. brak podjazdu, otwieranie furtki na zewnątrz. W odpowiedzi usłyszał, że furtka prawdopodobnie ze względu na ukształtowanie terenu, otwiera się na zewnątrz, ale plac zabaw wykonany jest zgodnie z projektem. Radny Dulniak skrytykował także projekt placu zabaw na osiedlu Jagiellońskim, twierdząc, że będzie on za blisko parkingu, co jest niezgodne z rozporządzeniem. Paweł Pastuszak odpowiedział, że wykonano dokumentację, która została zatwierdzona przez projektanta. Zostanie ona przedstawiona do Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

Tadeusz Kiciński dopytywał o remont ulicy Wspólnej oraz o dziury w jezdniach przy ulicy Granicznej i Kościuszki. W odpowiedzi usłyszał, że ulica Wspólna będzie miejscami utwardzona Graniczna i Kościuszki są drogami powiatowymi, zatem informacja zostanie przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych.

Agnieszka Pocińska – Bartnik złożyła jedną interpelację na temat zmiany budżetowej dotyczącej zmniejszenia środków na zadanie „Energia przyjazna środowisku w mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne” oraz poprosiła o termin rozpoczęcia realizacji projektu.

Janusz Rzepka przedstawił decyzję dyrektora Lubelskiego Zarządu Wody Polskie, dotyczącą wzrostu cen wody i ścieków. Andrzej Kmicic oznajmił, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejęło kompetencje ustanawiania stawek za wodę i ścieki.

Radni zostali poinformowani, że odpowiedzi na pozostałe interpelacje zostaną udzielone w formie pisemnej oraz udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krasnystaw.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez Burmistrza Krasnegostawu – Hannę Mazurkiewicz sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2017.

Finalnie odbyło się głosowanie Rady Miasta w kwestii przyjęcia Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2017 oraz Uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Krasnegostawu absolutorium wykonania budżetu za rok 2017. Obecnych było 13 radnych. W obydwu przypadkach 2 radnych głosowało ZA, 7 – przeciw a 4 wstrzymało się od głosu.

Administrator UMK wt., 07/10/2018 - 11:07 Drukuj 7
facebook